ЗЛЦПДП - ВЕЛЕС стана лиценциран давател на социјалната сервисна услуга „живеење со поддршка“ на лица со попреченост

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДРУГИ ПОПРЕЧЕНОСТИ - ВЕЛЕС

Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености – Велес“ стана лиценциран давател на социјалната сервисна услуга „Живеење со поддршка“ на лица со попреченост.

За таа цел ја отворивме првата станбена единица во Велес. Во подготовка се уште два дома, во Градско и с.Башино Село и следи нивно отварање. Очекуваме како невладина организација да отвориме вкупно 5 дома. Оваа активност ја реализираме со финансиска поддршка на Европска Унија преку проектот „Заедно за повеќе можности и поддршка“ – ТИМОР на невладината организација „CeProSARD“ – Скопје со која потпишавме договор за деловна и техничка соработка.  Преку овој проект се овозможува деинституционализација на лицата со попреченост сместен во С.З. „Демир Капија“, нивна социјализација и интеграција во општественото живеење.

ГАЛЕРИЈА

НОВОСТИ
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

КОНТАКТ

© 1997 - 2021 Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености - Велес. All rights reserved.